Ads 720 x 90

МЕЛНИК

Богат на природни и културни забележителности е най-малкият град в България, град Мелник.
Културни и природни забележителности на град Мелник.
Историческият музей на град Мелник се помещава в Пашовата къща, строена през 1815 година. Тя се състои от осем помещения, включително и каменния приземен етаж и салон. В приземния етаж е показан основният поминък на хората в Мелник и региона - производството на вино от местната Мелнишка лоза.


 къща


Музеят включва богата колекция от градския живот и бита по време на Възраждането. Кордопуловата къща е построена през 1754 от заможен гръцки търговец от семейството на Кордопулос.


Кордопуловата


Тя е една от най-величествените възрожденски къщи в страната. И показва типичната за Мелник изба, вкопана под формата на тунел в скалата, побирайки огромни бъчви, използвани за съхранение на мелнишко вино. Вътрешната архитектура на къщата е украсена със стенописи, дърворезби и стъклописи.
Паметникът на Яне Сандански, построен през 1972, е в градината - парк на входа на град Мелник.


Паметникът

Информация за Мелник

Мелник се намира в планински район, в югозападното подножие на Пирин планина. Той е разположен в живописна местност на 12 километра югоизточно от Сандански на 437 метра надморска височина. Климатът е континентално-средиземноморски, с летен минимум и зимен максимум на валежите. Мелнишката река, ляв приток на река Струма, тече през града.


 манастир

Роженският манастир се намира на 7 километра от Мелник. За любителите на природата има пряка пътека, която минава през природния феномен Мелнишките пирамиди.


 пирамиди


Мелнишките пирамиди са скални образувания. Те са най-посещаваните туристически атракции на територията на България. Мелнишките пирамиди са разположени в подножието на югозападната част на Пирин планина. Районът обхваща и огромно количество други скални образувания в различни форми и очертания, наподобяващи скални гъби, игли, конуси. От особен интерес е групата от пирамиди, разположена в околностите на село Кърланово.
Височината на Мелнишките пирамиди достига до 100 метра. Характерна особеност на пирамидите са пясъчните им склонове, които са почти вертикални на места. Върховете са покрити с широколистни растения и треви. Мелнишките пирамиди са обявени за природна забележителност през 1960 година.


This Page In English



Melnik – Landmarks
The historical museum of Melnik is housed in the Pashova House built in 1815. It comprises 8 premises including a stone ground floor and a lounge. The ground floor exhibits the main occupation of the people in Melnik and the region — the production of wine from the local Melnik vine. Photos of the Melnik winecellars, barrels, etc., related to the processing and storage of the Melnik wine are also displayed. The museum includes a rich collection of the urban life and habitat during the Renaissance.
The Kordopulova House is built in 1754 by a wealthy Greek merchant from the family of Kordopulos. It is one of the most imposing revival houses in the country. It exhibits a typical Melnik cellar dug in the form a tunnel in the rock exposing huge barrels used for the storage of the Melnik wine. The interior architecture of the house is decorated with frescoes, wood-carvings and stained glass.
The monument of Yane Sandanski is built in 1972 found in the garden park at the entrance of Melnik.
Melnik is located in a mountainous area at the southwestern foot of the Pirin Mountain. It is situated in a picturesque area 12 km southeast of Sandanski at 437 meters altitude. The climate is continental Mediterranean, with summer minimum and winter maximum of rainfall. The average annual precipitation amounts to approximately 670 mm. The Melnik river, a left tributary to the Struma river, flows through the town. The Rozhen Monastery is located 7 km away from Melnik.
For the lovers of nature there is a direct path running through the natural phenomenon – the Melnik pyramids.
The pyramids of Melnik are rock formations. They are the most visited tourist attractions on the territory of Bulgaria. The pyramids of Melnik are located at the foot of the southwestern part of the Pirin Mountain. The area also covers a huge amount of other rock formations in various forms and delineations resembling rocky mushrooms, needles, cones, etc. Of particular interest is the group of pyramids situated in the vicinity of Karlanovo village.
Their height reaches 100 m. A typical feature is the external shape of the pyramids – sandy slopes standing nearly upright on places. The peaks are covered with broad-leaved plants and grass. The pyramids of Melnik are declared a natural landmark in 1960.

Related Posts

Публикуване на коментар

Subscribe Our Newsletter