изберете най-подходящия за вас цвят на фона

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Международен ден на толерантността (International Day for Tolerance) се отбелязва всяка година на 16 ноември. Този Международен ден беше официално обявен в "Декларацията за принципите на толерантност" на ЮНЕСКО. Декларацията беше приета през 1995 г. на 28-ата Генерална конференция на ЮНЕСКО (резолюция 5.61).

Толерантността

Какво е толерантност или търпимост? В посочената Декларацията се казва, че това е уважението, приемането и разбирането на богатото многообразие от различни по своя външен вид, своето положение, език и поведение хора, които имат и различни ценности, то имат право да живеят в мир, запазвайки своята идентичност.

толерантни

Толерантност това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Open Comments →